Zgłoszenie do szkolenia przedłużającego ważność uprawnień UDT
"CERTYFIKOWANY INSTALATOR OZE"
2024-03-20
09:00 - 13:00
600.00 zł
ONLINE

Opis szkolenia

Certyfikowane szkolenie mające na celu zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu instalacji fotowoltaicznych. Dedykowane jest osobom, którym kończy się ważność certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i którym zależy na odnowieniu lub przedłużeniu uprawnień na okres kolejnych 5 lat. Warunki przedłużenia ważności certyfikatu instalatora OZE na okres kolejnych 5 lat określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późniejszymi zmianami. Jednym z nich jest ukończenie szkolenia przypominającego, którego zakres programowy obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące aktualnych przepisów, nowych technologii, umiejętności praktycznych i dobrych praktyk instalacyjnych.

Agenda

1. Rejestracja uczestników szkolenia

- Przywitanie uczestników szkolenia

2. Aktualne dane dotyczące rynku fotowoltaiki.

3. Aktualne przepisy i normy krajowe dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych.

4. Nowości sprzętowe i technologiczne – Przegląd aktualnej oferty modułów, inwerterów, systemów montażowych.

5. Zasady konfigurowania systemów fotowoltaicznych

- Powtórzenie podstawowych pojęć i zasad doboru elementów instalacji

- Ćwiczenia obliczeniowe

6. Przepisy BHP.

- Uaktualnienie wiedzy oraz zagadnienia z zakresu dobrych praktyk instalacyjnych.

7. Test sprawdzający i podsumowanie szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Termin szkolenia *

Imię i nazwisko *

Nr PESEL *

Nr telefonu *

Adres e-mail *

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *


Pełny adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) *

Rezerwacja noclegu *

Dokument sprzedaży *

Nazwa oraz pełny adres firmy*

NIP firmy*

Uwagi do zgłoszenia

Akceptuję formę przeprowadzenia szkolenia, politykę prywatności oraz przetwarzania danych (RODO) *

* - Pola niezbędne do poprawnego przesłania formularza

UWAGA! Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku problemów z zebraniem wymaganej grupy szkoleniowej (minimum 10 osób)

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY